Regulamin sklepu internetowego Akasha

Sklep internetowy Akasha, działający pod adresem https://akasha.com.pl/sklep/, jest prowadzony przez:

Akasha sp z o.o., z siedzibą w Krakowie 30-528 przy ul. Hetmańskiej 14, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy nr KRS 0000186972, nr NIP 547-020-45-76, nr Regon 070412113 (zwany dalej Sklepem).
 
 
SŁOWNICZEK: 
Dział obsługi klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu 12 6561652 lub 694 227 016 oraz adresem mailowym dzial.handlowy@akasha.com.pl
 
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego Akasha w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 
Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Akasha w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
 
Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego Akasha, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności, w koszyku można wpisać także ewentualne kody rabatowe i skorzystać z tych promocji.
 
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
 
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym Akasha, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
 
Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 
Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów przez firmy takie jak DPD, InPost, Poczta Polska.
 
Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 
Punkt Odbioru Osobistego – miejsce przeznaczone do obsługi Klientów i wydawania zamówień, jeżeli taką chęć wybrał klienta, punkt znajduje się pod adresem: ul. Hetmańska 14, 30-528 Kraków
 
Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Akasha, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 
Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 
Materiał – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym Akasha, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie sklepu.
 
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Akasha, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym Akasha, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Akasha, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Akasha zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Akasha, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego Akasha lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego Akasha do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego Akasha jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 
 5. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Akasha spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego Akasha z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego Akasha nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego Akasha możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji. 
 7. Rozliczenia transakcji e-przelewem lub kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem firmy Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, przy ul. Powstańców Warszawy 6, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP17/2013, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 złotych (wpłacony w całości) na podstawie informacji dostępnych pod adresem: https://bluemedia.pl/o-nas/o-grupie-blue-media

§ 2 Rejestracja w sklepie

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Akasha (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, dane teleadresowe oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego Akasha oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta złożonych w Sklepie Internetowym Akasha. 
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym Akasha, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego Akasha, są nieodpłatne. 
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Akasha każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Akasha należy albo wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Akasha lub zalogować się na swoje konto założone w Sklepie Internetowym Akasha, przejść do zakładki ze swoimi danymi i tam za pośrednictwem przycisku “Usuń konto”, takie konto można łatwo usunąć, po potwierdzeniu. Konto zostanie skasowane i nie będzie już możliwości się zalogowania na ten dane.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego Akasha odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta. 
 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego Akasha, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Akasha oraz zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym Akasha, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego Akasha, w której zostały zamieszczone – niemerytoryczne lub nie na temat, lub recenzje, materiały o charakterze promującym, lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego Akasha, w której zostały zamieszczone – recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa). Takie treści mogą zostać skasowane. 
 3. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału/Recenzji:
  • oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym Akasha, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
  • oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  • zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym Akasha (w tym w szczególności recenzje itp.) udziela Spółce nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Spółkę z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego Akasha, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Spółki. Klientowi z tytułu udzielenia Spółce powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;
  • na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym Akasha, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Spółki na pierwsze wezwanie Spółki. 
 4. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego Akasha naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym Akasha. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym. 
 5. Spółka uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego Akasha Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. 
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy Akasha nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Spółka nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego Akasha i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta. 
 7. Spółka, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym Akasha. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym Akasha narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Spółkę za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego Akasha oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Spółka niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim. 
 8. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego Akasha mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu. 
 9. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 
 10. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym Akasha. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym Akasha jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
§ 4 Informacja o produktach
 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Akasha stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Akasha:
  • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  • nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 
 4. Promocje w Sklepie Internetowym Akasha nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 
§ 5 Warunki realizacji zamówień
 
 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Akasha przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 
 2. 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  • zalogować się do Sklepu Internetowego Akasha lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
  • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
  • wybrać sposób dostawy (prawa strona w koszyku) (sposób dostarczenia produktu);
  • wybrać formę płatności (lewa strona w koszyku);
  • kliknąć dalej by przejść do kolejnego formularza;
  • wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru. Telefon komórkowy jest wymagany w przypadku wyboru dostawy Paczkomaty InPost. W przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost  dodatkowo podać adres alternatywny, gdzie skierowana zostanie przesyłka, jeśli jej gabaryty uniemożliwią umieszczenie jej w Paczkomacie InPost.
  • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;
  • przejść do kolejnego formularza;
  • potwierdzić przeczytanie regulaminu i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych;
  • kliknąć w przycisk “Złóż zamówienie”. 
 3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. 
 4. Faktury są wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem z wyjątkiem sytuacji, kiedy dane Kupującego i Odbiorcy są różne. Wówczas faktura jest przesyłana w formie elektronicznej (plik PDF) na adres mailowy Kupującego (osoby opłacającej zamówienie). 
 5. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.  
 6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. 
 7. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
  • co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;
  • co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską lub do Paczkomatu InPost;
  • ma więcej niż cztery zmówienia oczekujące na odbiór we wskazanej placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem kuriera lub w Paczkomacie InPost. 
 8. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 9. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:
  • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
  • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); 
 10. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu. 
 11. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka może anulować zamówienie w całości. 
 12. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9-10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu. 
 13. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. 
 14. Przy większej ilości zamawianych produktów, w celu potwierdzenia ilości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta, w celu potwierdzenia możliwości realizacji zamówienia przed jego złożeniem. 
 
§ 6 Modyfikacja zamówienia
 
 1. Klient nie może dokonywać zmian w zamówieniu po jego złożeniu. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości, jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu. 
 2. Klient  może dokonywać zmian w adresie dostawy  i zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu „w kompletacji” poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Dziale Obsługi Klienta. 
 3. Klient otrzyma potwierdzenie anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Działu Obsługi Klienta.
 
§ 7 Formy płatności i realizacja zamówienia
 
 1. W przypadku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego Klienta zapłaty można dokonać:
  • podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską – gotówką (tylko na terytorium Polski). W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym Akasha;
  • przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) , jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. 
 2. Klient bez rejestracji może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terenie Polski, w takim przypadku Klient może zapłacić jedynie przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności. 
 3. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia. 
 4. Przebieg realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym Akasha i wysyłanych wiadomości e-mailowych wygląda następująco:
  • Złożenie zamówienia przez Klienta;
  • Wysyłamy wiadomość i potwierdzenie złożenia zamówienia;
  • Jeżeli była wybrana płatność przelewem lub e-przelewem/kartą to po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty, potwierdzamy wiadomością e-mail o jej otrzymaniu;
  • Gdyby przelew do nas nie dotarł przypominamy o uregulowaniu płatności;
  • W przypadku braku płatności po 7 dniach anulujemy zamówienie, ale jeżeli zostanie uregulowane nawet po tym terminie, to dalej je realizujemy, jeżeli produkty są jeszcze dostępne;
  • Zamówienie trafia do kompletacji;
  • Po jego skompletowaniu przekazujemy je firmie kurierskiej i po wygenerowaniu etykiety, potwierdzamy wysyłkę towaru;
  • Następne wiadomości są kierowane do Klienta bezpośrednio  przez konkretną firmę kurierska, którą wybrał Klient przy składaniu zamówienia. Standardowo są to informacje takie jak potwierdzenie nadania przesyłki, możliwość jej odbioru, ew kod odbioru;
  • Ostatnią wysłaną do Klienta wiadomością jest podziękowanie za zakupy, z kodem rabatowym na kolejne. 
 
§ 8 Czas realizacji zamówienia
 1. Spółka dokłada wszelkich starań, by wysyłka następowała w możliwie najkrótszym terminie. Standardowo zamówienia są realizowane w ciągu 2 dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub Paczkomatu InPost. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu. W przypadku produktów oznaczonych “na zamówienie” czas wysyłki będzie każdorazowo ustalany z Klientem.
 2. Zamówienie będzie dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub do wskazanego przez Klienta Paczkomatu InPost . W przypadku zamówienia składującego się z większej ilości produktów możliwa będzie zmiana formy dostawy, o której poinformujemy na elektroniczny adres Klienta podany przez składaniu zamówienia bądź telefonicznie, na numer podany przy składaniu zamówienia przez Klienta. 
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy. 
 4. Czas dostępności towaru podanych przy towarach + przewidywany czas dostawy (w zależności od formy dostawy) = termin otrzymania przesyłki. 
 5. Czas realizacji dostawy jest uzależniony od formy wysyłki. Podane poniżej terminy są terminami przybliżonymi deklarowanymi przez Pocztę Polską, DPD, InPost i Ruch.
  • Poczta Polska – przesyłka biznesowa –  przewidywany czas dostawy: 2 dni robocze;
  • Firma Kurierska DPD – przewidywany czas dostawy: 1-2 dni robocze;
  • Firma Kurierska DPD – wysyłki poza granice Polski – przewidywany czas dostawy: 7 dni roboczych;
  • InPost – przewidywany czas dostawy do paczkomatu: 2 dni robocze (paczka czeka na odbiór w paczkomacie przez 2 dni, później jest przekazywana najbliższego oddziału Inpost, gdzie można ją odebrać przez kolejne 11 dni).
  • Firma Kurierska Inpost – przewidywany czas dostawy: 1-2 dni robocze;
 
 
§ 9 Reklamacje
 1. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. 
 2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 
 3. Przy stwierdzeniu wad, najpierw należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta, który poinstruuje co należy zrobić w konkretnych przypadkach. 
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji. 
 5. Reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji należy odesłać na adres: Sklep Internetowy Akasha Sp. z o.o, ul. Hetmańska 14, 30-528 Kraków.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.
 
§ 10 Gwarancja
 
 1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta. 
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki;
  • korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

§ 11 Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. 
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Akasha w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
  • od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach. 
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 4. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się pod tym linkiem. Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu. 
 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cechy lub funkcjonowania. 
 7. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem – w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do Magazynu na adres wskazany w Paragrafie 9 ust. 5. 
 8. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 
§ 12 Zwroty należności
 
 1. Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
  • uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny. 
 2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 3. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na:
  • rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
  • rachunek wskazany przez Klienta, jeśli zamówienie było opłacone: przy odbiorze u kuriera lub na Poczcie Polskiej lub przez Paczkomaty InPost. 
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 
 5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego lub  karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Spółki zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.
 
§ 13 Promocje na Sklepie Internetowym Akasha
 
 1. Na stronach Sklepu Internetowego Akasha mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
  • promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
  • promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze. 
 2. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego Akasha, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej. 
 3. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie. 
 4. Regulaminy konkretnych promocji są umieszczane w sekcji Regulamin Promocji w Sklepie Internetowym Akasha pojawiającym się w zakładce  głównego menu Sklep w momencie ogłoszenia promocji. 
§ 14 Dane osobowe
 
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym Akasha, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego Akasha, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Akasha. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym Akasha. 
 2. Administratorem danych osobowych jest Akasha Sp z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Hetmańskiej 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy nr KRS 0000186972, nr NIP 547-020-45-76, nr Regon 070412113. 
 3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym Akasha, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. 
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia i przeniesienia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie od Działu Obsługi Klienta. 
 5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego Akasha poświęconej polityce prywatności, pod tym linkiem
 7. Spółka chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. 
 8. Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w serwisie:
  • nazwisko i imię;
  • adres zamieszkania;
  • adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer telefonu;
  • nazwa firmy i NIP jeżeli są potrzebne do wystawienia faktury.
 
§ 15 Newsletter
 
 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym, na Stronie Internetowej Akasha w odpowiednim dziale lub w terminie późniejszym w zakładce „ Twoje konto” (newsletter). W przypadku wyrażenia takiej zgody Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego Akasha, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę w swoim imieniu. 
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (newslettr) lub za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta lub w odpowiednim linku w dostarczanym biuletynie informacyjnym. 
 
§ 16 Postanowienia końcowe
 
 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Akasha nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
 2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego Akasha były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego Akasha w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego Akasha. 
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
 4. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827). 
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego Akasha używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). 
 7. Klient akceptując niniejszy regulamin, zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym Akasha. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. 
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy Akasha korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego Akasha. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności. 
 9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki. 
 10. Spółka informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów  konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym w sprawie reklamacji Spółka nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie powyższego sporu. 
 11. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dzial.handlowy@akasha.com.pl
 12. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego Akasha zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.